Hovedseksjon

Arbeidslivstrening

1

Seksjonen har "Mestring for alle" som visjon – og skal gi elevene et opplæringstilbud hvor undervisning i basisfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, samt opplæring innenfor arbeidslivstrening skal bidra til dette. Innenfor arbeidslivstrening får elevene opplæring i mat og helse, og innen snekker- praktisk trearbeid, som skal gi et godt grunnlag for kompetanse innen dette området. Det gis også opplæring gjennom bruk av musikkterapi.

Seksjonen har som mål at eleven skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal bidra til å gi elevene mulighet til å mestre livet sitt på en best mulig måte ut fra egne forutsetninger. Alle elevene får en individuell opplæringsplan (IOP) hvor målene er individuelt tilpasset, med utgangspunkt i det enkelte fag. Opplæringen gis av kvalifisert personell som samarbeider om å utvikle elevenes kompetanse, og hvor det tas hensyn til den enkeltes behov innenfor de tverrfaglige temaene innenfor fagfornyelsen.

Elevene får tilbud om 22,5 timer undervisning pr. uke, i grupper med 1 – 4 andre elever. Videregående opplæring gir rett til opplæring i tre år. Dersom vi ser at det er framgang i elevens læring, kan skolen anbefaler videre opplæring i to år til.

Avdelingen er bemannet med lærere, spesialpedagoger, musikkterapeut, vernepleiere og assistenter.

Undervisningen foregår i små grupper. Gruppestørrelsen varierer mellom 3 – 4 elever i hver gruppe.

Det er i hovedsak en lærer og en assistent eller vernepleier i hver av gruppene.

Ansatte har lang erfaring fra opplæring / arbeid med mennesker med utviklingshemming og generelle lærevansker.

Alle elevene får tett oppfølging av en kontaktlærer og en primærkontakt

Seksjonen har egen rådgiver

Programområde for tilbudet er STUSP1HTA1

Avdelingsleder

Berit Nilsen rundt portrett.png

Berit Nilsen

Epost: berit.nilsen@osloskolen.no

 

 

Rådgiver

Siri.png

Siri Ann Hardy Jensen

Epost: siri.jensen@osloskolen.no