Hovedseksjon

Rådgivere

 Rådgiverne på Hellerud videregående skole jobber noe forskjellig på ulike avdelinger og trinn, men med utgangspunkt i samme hovedmål. Rådgiverne på Hellerud jobber innenfor 4 hovedområder, der to av dem er lovpålagt. De fire hovedområdene er:
• Karriereveileding
• Sosialpedagogisk rådgivning
• Spesialpedagogisk rådgivning
• Administrative oppgaver

Utdannings- og yrkesrådgivning:
Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv:
• Rådgiver og veiledning som er knyttet til valg av yrke og utdanning
• Oppdatering informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land
• Oppdatering informasjon om yrkesområde og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
• Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøy
• Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
• Opplæring og veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

 

Sosialpedagogisk rådgiving:
Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen:
• Kartlegging hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for hjelpeinstanser utenom skolen
• Finne de rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse


Rådgiver kan kontaktes for drøfting når:
• Når eleven ønsker karriereveiledning
• Ved behov for veiledning om fagvalg
• Ved innsøking til neste skoleår, omvalg og høyere utdanning
• Veiledning til elever som har planer om å avbryte skolegangen
• Informasjon om lån og stipend i Statens Lånekasse
• Informasjonsbehov i fbm privatisteksamen
• Eleven selv, lærer eller andre pedagogisk personell er bekymret over elevens faglige - eller sosiale utvikling

Hva kan rådgiver bidra med:
• Gir informasjon og veiledning om innsøkingsporsessen til elever – tilbud og opptakskrav til høyere utdanning
• Yrkes- og karriereveiledning rettet mot framtidige yrke og høyere studier
• Veilede eleven mot å fullføre og bestå videregående opplæring - meningen med skolegangen
• Hjelp til valg av programfag
• Kontakte OT-kontakter i bydelen ved behov (Oslostandard)
• Veiledning ved valg av studier og yrke
• Rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker
• Kontakt med hjelpeinstanser

Hanna Henriksen Norvoll
Rådgiver for elever på VG1 studiespesialisering og påbygg kveld. 
Send e-post til Hanna
Kontakt Hanna på Teams
Mobil: 45729245 

Guro Nakken
Rådgiver for elever på VG3 studiespesialisering og påbygg dagtid
Send e-post til Guro
Kontakt Guro på Teams
Mobil: 48991310

Rabia Saqib
Rådgiver for alle E-klassene og F-klassen.
Send e-post til Rabia
Kontakt Rabia på Teams
Mobil: 45 70 96 33

Anette Gjernes
Rådgiver for VG2 studiespesialisering og OT.
Send e-post til Anette
Kontakt Anette på Teams
Mobil: 45729252

Rune Sønderbye
Rådgiver for elever på Bygg- og anleggsteknikk. Kontor i 1.etasje i bygning D.
Send e-post til Rune
Kontakt Rune på Teams
Mobil: 41467066

Tanja Ihlhaug
Rådgiver for elever på Bygg- og anleggsteknikk. Kontor i 1.etasje i bygning F.
Send e-post til Tanja
Kontakt Tanja på Teams
Mobil: 45978829

Siri A. H. Jensen
Rådgiver for elever på de to avdelingene for tilrettelagt opplæring
Send e-post til Siri
Kontakt Siri på Teams
Mobil: 45729233