Hovedseksjon

Hverdagslivstrening

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger noe tilrettelegging og bistand for å oppnå dette. Elevene ved avdelingen kan få opplæring i fag med karakterer i liten gruppe på 2-5 elever, men også undervisning uten karakterer i tilsvarende små grupper. Undervisning med fag med karakterer vil kun bli gitt på avdelingen første skoleår, etter dette vil eleven måtte hospitere i ordinære klasser i enkelte programfag for å få full studiekompetanse. All undervisning som ikke er karaktergivende på videregående nivå vil bli gitt på avdelingen.

Avdelingen gir opplæring som er både av faglig/akademisk karakter, men vi gir også opplæring i problemløsning, i å planlegge egen skolehverdag, samt opplæring som innen ADL/mat og helse, samt sosiale ferdigheter.  Avdelingen har tilbud om felles lunsj alle ukedagene, samt felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året, og gir for fjerde året tilbud om deltakelse på en aktivitetskveld en gang pr. måned.  For øvrig deltar elevene også på felles aktiviteter og turer sammen med resten av skolen.

Avdelingen har 23 elevplasser, og er bemannet med 6 spesialpedagoger/pedagoger i hel- og deltidsstillinger.  I tillegg er fire andre pedagoger tilknyttet avdelingen i enkeltfag.  Avdelingen har også sju miljøarbeidere/-terapeuter i deltidsstillinger, og en musikkterapeut.

Alle elevene har individuelle opplæringsplaner, kontaktlærer, samt primærkontakt med oppfølging knyttet til oppfølging ut over elevens valg av fag.

I tillegg til å ta fag på avdelingen, kan det velges fag / deler av fag i ordinære klasser innen studieforberedende.

Elever som velger å delta i fag i ordinære klasser, blir fulgt opp av ansatte avdelingen.

Gjennom våre 12 år med tilbud til elever i Osloskolen, har vi erfart at mange vil ha nytte av et 4 eller 5 skoleår.  Vi ønsker derfor å tilrettelegge for de som ønsker full studiekompetanse, en plan som går over noe utvidet tid.

Avdelingen har egen rådgiver

Programområdekoden for tilbudet er STUSP1HTH1

Rådgiver

 

Siri Ann Hardy Jensen

Epost: siri.jensen@osloskolen.no