Hovedseksjon

NAV-veileder


NAV veileder har også et koordinerende ansvar for OT oppfølgingen ved Hellerud.
NAV veileders rolle i skolen:
• Frafallsforebyggende arbeid gjennom tett oppfølging og tidlig involvering i elevsaker
• Brobygger/samarbeid/koordinering med andre hjelpeinstanser
• Vurdere og foreslå tjenester, ytelser og tiltak fra NAV
• OT – koordinerende ansvar på Hellerud vgs.
• Kunnskapsformidling om NAV sine tjenester til skolen

NAV veileder bør kontaktes:
• Ved bekymring rundt elevens økonomi eller hjemmeforhold
• Ved generell bekymring rundt eleven. For eksempel lav motivasjon, fravær og manglende mestring hos eleven.
• Når eleven prioriterer jobb i stedet for skole
• Når eleven ønsker å slutte på skolen
• Når eleven viser behov for tjenester fra bydel (bolig, økonomi, fritidstilbud, praksisplass o.l)
• Når eleven har et svært urealistisk bilde på egne muligheter for utdanning/arbeid


NAV veileder kan bidra med:
• Råd og veiledning om hva som finnes av ulike hjelpetilbud - god kunnskap om det øvrige hjelpeapparatet
• Koordinering av tjenester der eleven har behov for bistand fra NAV eller andre instanser
• Økonomisk råd- og veiledning
• Veiledning og bistand knyttet til vanskelig bo-/hjemmesituasjon
• Motiverende samtaler/støttesamtaler
• Veiledning knyttet til jobbsøk (CV, søknad, jobbintervju)
• Hjelp med søknader og dokumentasjon (Lånekassen, NAV, UDI, bostøtte etc.)
• Yrkes- og karriereveiledning og kunnskap om arbeidsmarkedet

Kontakt

Ann.png

Ann Berge
NAV-veileder med arbeidssted på Hellerud videregående skole. 
Kontor i bygning E 2 etg
Send e-post til Ann Berge
Kontakt Ann på Teams
Mobil: 95422059