Rådgivertjenesten

Rådgivernes oppgaver er:

Tilrettelegging av skolegangen din – veiledning om mulige hjelpetiltak, for eksempel i forbindelse med lese-og skrivevansker

 •  Hjelp til valg av programfag
 •  Veiledning ved valg av studier og yrke
 •  Informasjon om tilbud og opptakskrav ved universiteter og høyskoler
 •  Informasjon om lån og stipend i Statens Lånekasse
 •  Rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker
 •  Kontakt med hjelpeinstanser
 •  Veiledning hvis du har planer om å avbryte skolegangen
 •  Samarbeid med Pedagogisk – psykologisk tjeneste, barnevernet og andre eksterne tjenester


Veiledere fra NAV

4 dager i uken har 2 veiledere fra NAV kontortid på Hellerud. De skal jobbe med å redusere frafall ved å hjelpe ungdom som har sammensatte vansker på et tidlig tidspunkt. Ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring og som har behov for sosiale tjenester og tett oppfølging for å kunne fortsette opplæringen, får hjelp og veiledning her.

Rådgiver fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Skolen har en ekstern rådgiver med spesiell kunnskap om minoritetsspråkliges utfordringer i skolehverdagen.

Rådgiver tilbyr:

 • Råd og veiledning i skolehverdagen
 • Veiledning og hjelp ved familierelaterte spørsmål og andre sosiale utfordringer
 • Støtte til deg som er bekymret for venner og medelever
 • Elevnettverk
 • Dialog med foreldre/foresatte
 • Samarbeid med organisasjoner og annet hjelpeapparat