Strategisk plan

Vi ser også at vi fremdeles har flere utfordringer, noe som gjenspeiles i vårt valg av satsingsområder i strategisk plan.

Satsingsområder

Matematikkfaget er et krevende fag for mange elever, vi fortsetter derfor satsingen på en positiv utvikling gjennom arbeidet i skolens matematikkseksjon. Seksjonens arbeid er godt organisert og nyskapende gjennom f.eks utvikling av egne læremidler i faget. Skolen deltar i prosjektet bedre gjennomføring, som er initiert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vi satser også spesielt på skriving i alle fag. Skolen deltar i et skiveprosjekt i regi av UDA. I tillegg arbeider skolen med læringskulturen gjennom veiledning og oppfølging av lærere og gjennom kurs og videreutdanning. I tillegg er skolen en del av FYR-satsingen. Prosjektet har som mål å yrkesrette fellesfagene på yrkesfag.

Øvrige satsingsområder i strategisk plan er knyttet til temaer i Elevundersøkelsen. Vi ser at satsing på elevmiljøet gjennom målrettede tiltak i elevgruppen og styrking av skolens elevteam har gitt gode resultater.

Fullføre og bestå

Hovedutfordringen skolen står overfor de nærmeste årene er å øke andelen elever som både fullfører og består. Å lykkes med dette forutsetter at vi gjennom våre tiltak makter å skape et læringsmiljø som gjør at elevene kommer på skolen. Viktig i denne sammenheng er at vi tidlig kan identifisere og sette inn tiltak for elever som av ulike grunner sliter med forhold som har sammenheng med deres fravær. Nye fraværsregler fra skolestart 2016-2017 har ført til at fraværet har gått ned betydelig.

Les hele strategisk plan for 2017.