Hovedseksjon

Miljøtjenesten

Arbeidshverdagen til miljøteam er varierende, se ansvarsområde under:

• Relasjonsbyggere, jobber forebyggende og med trivselsskapende tiltak.
• Ansvar for aktiviteter i storefri/midttimen
• Ansvar for å bidra til en trygg og god skolehverdag for alle elever
• Dette innebærer konflikthåndtering, gjenopprettende samtaler og megling, rusoppfølging/forebygging og 9a-oppfølging.
• Deltar på elevtjenestemøter
• Samarbeid med forebyggende avdeling (politi)

Miljøterapeutene kan blant annet kontaktes ved:
• Akutte saker eller spørsmål som angår klasse/skolemiljø, trivsel og trygghet
• Bekymring for, eller behov for støtte til rusforebygging og -oppfølging
• Mobbesaker/saker som angår psykososialt skolemiljø etter opplæringsloven §9a
• Konflikthåndtering og gjenopprettende samtaler eller megling - både mellom elever og elev/ansatt.
• Behov for brobygging, relasjonsskapende arbeid, trygg voksen for sårbare elever.
• Elevrådsarbeid
• Arrangementer, turer og turneringer