Hovedseksjon

Mangfoldsrådgiver

Mangfoldsrådgivere i Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. De følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller/ æresrelatert vold. De skal også styrke kompetansen til skoleansatte og offentlige hjelpeapparatet om tematikken.

Mangfoldsrådgiver bør kontaktes når eleven:
• opplever strenge grenser og lite frihet til å ta egne valg
• opplever sterkt sosialt press og forventninger
• synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
• opplever vold, trusler eller tvang
• er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot sin vilje
• er bekymret for en reise til utlandet
• er etterlatt i utlandet mot sin vilje

Mangfoldsrådgiver kan bidra med:
• kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever som er i fare eller utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
• Sette eleven i kontakt med riktige hjelpeinstanser dersom eleven har ytterligere behov for hjelp og beskyttelse
• skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring hos elevene gjennom samtalegrupper og undervisningsopplegg
• kartlegge behov for og gjennomføre kompetansehevende tiltak for skoleanssatte og offentlige hjelpetjenester.
• etablere samarbeid /nettverksbygging med eksisterende hjelpeinstanser og frivillige organisasjoner (barneverntjenesten, politiet, NAV, Samarbeidsforum for trossamfunn, Røde kors, SEIF, MiRA-Sentret, osv.)

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll

Viktige telefonnummer for deg som står i fare eller er blitt utsatt for tvangsekteskap:

  • Røde Kors telefon om tvangsekteskap, mandag – fredag kl. 09-17: 815 55 201
  • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, SEIF: 22 03 48 30
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 (utenfor Norge på tlf.nr.: +47 95411755)
  • Barnevernsvakta: 22 70 55 87
  • Politi: 112
  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap: 47 80 90 50
  • Minoritetsrådgiver Assefa Faris.Telefon 45 48 61 37.
  • Befinner du deg i utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade i det landet du befinner deg i via tlf.nr.: +4723951300. 

Kontaktinformasjon

 

Bilder_01
Mangfoldsrådgiver Assefa Faris
Mandag-fredag kl. 08:00-15:45
E-post: afa@imdi.no eller asfaa004@osloskolen.no
Mob: 45486137

Bakgrunn

Som en del av regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) ble det bestemt at flere skoler i landet skulle ha minoritetsrådgivere.

I dag er det rådgivere ved flere skoler i Oslo, samt blant annet i Bergen, Østfold, Trondheim, Drammen og Kristiansand.

For mer informasjon se Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020): Regjeringen.no: Retten til å bestemme over eget liv