Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT skal samarbeide med og støtte skolene i det forebyggende arbeidet med å gi et inkluderende opplæringstilbud til elever som kan ha behov for tilrettelegging av opplæringen. Der loven eller forskrift til loven krever det, skal PPT utarbeide sakkyndige vurderinger. Logopeder i PPT tjenesten foretar utredninger og gir underviser til elever i Osloskolen primært innenfor områdene språklydvansker, taleflytvansker og stemmevansker. Logopedene kan også bidra med veiledning til skolen.

Her er noen eksempler på hva PPT kan bidra med:
- Utredning og kartlegging: PPT kan hjelpe med å utrede og kartlegge ulike typer utfordringer i opplæringssituasjonen for ungdom og voksne. Dette kan inkludere vurdering av språkferdigheter, kognitive evner, sosio-emosjonell utvikling og lignende.
- Veiledning og rådgivning: PPT kan gi veiledning og rådgivning til elever, lærere og skoleledelse. Dette kan være knyttet til ulike former for tilrettelegging, tilpasninger og individuell tilrettelagt opplæring (tidligere kalt spesialundervisning). PPT kan også bistå med råd og veiledning angående ulike pedagogiske metoder og tiltak.
- Individuell tilpasning og tilrettelegging: PPT kan bistå i arbeidet med å tilrettelegge undervisningen for elever med ulike behov. Dette kan inkludere veiledning i utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner (IOP), tilpasset opplæring, tilrettelegging av prøver og eksamener og annen tilpasning etter behov.
- Kompetanseutvikling/systemarbeid: PPT kan bidra til å øke kompetansen på skoler gjennom kurs, workshops og faglig veiledning/forebygging. Dette kan omfatte temaer som inkludering, tilrettelegging, bekymringsfullt skolefravær, riktig bruk av spesialpedagogiske ressurser osv.
- Samarbeid: PPT samarbeider med ulike instanser og aktører tilknyttet utdanningssektoren. Dette kan inkludere samarbeid med bydeler, helsesektoren, barnevernet og andre relevante tjenester for å sikre en helhetlig oppfølging og koordinerte tjenester.