Fravær og Ordensregler

NYE REGLER FOR FRAVÆR SKOLEÅRET 2016/2017

Hvis du har mere enn 10% fravær i et fag, får du ikke karakter i faget. Unntaket er hvis du har dokumentasjon for fraværet, f.eks. legeærklæring. I spesielle tilfeller kan fraværet ditt være 15% uten at du mister karakteren i faget. Les mer om den nye fraværsreglen på ung.no.

 

FRAVÆRSREGLEMENT

Høyt fravær fører ofte til at elever slutter på skolen og ikke kommer videre med utdanningen sin. Hovedmålene med fraværsreglementet på Hellerud er derfor:

  • at elevene møter til undervisningen
  • at elevene blir fulgt opp når fraværet er stort
  • at konsekvensene av fravær er tydelige og forutsigbare
  • å forberede elevene til arbeidsliv og studier ved universitet og høyskoler der det er klare krav til frammøte
  • å sikre et godt samarbeid mellom skole og hjem om elevens frammøte på skolen og oppfølging av fraværet

 Ved fravær gir eleven beskjed til kontaktlærer på SMS, e-post eller telefon. Eleven skal gi beskjed senest på det tidspunktet eleven skulle ha møtt på skolen.

 

Dersom fraværet ikke meldes til rett tid, føres fraværet som ”U” – udokumentert og det settes en oppførselsanmerkning. Slikt fravær kan ikke slettes fra vitnemålet. Du finner mer om fraværsreglementet i Hellerudkatalogen.