Klage på karakter standpunkt og eksamen

Klage på eksamenskarakter

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig.

Hvem kan klage?

Alle elever kan klage.

Foreldre/foresatte til umyndige elever kan klage.

Hva skjer når du klager?

Skriftlig eksamen

En klagenemnd vurderer om karakteren du fikk er riktig.

Klagenemda får karakteren du fikk ved den ordinære sensuren. Nemda skal ha besvarelsen og eventuelle opplysninger som ligger ved. Dersom klagenemda mener karakteren er feil i forhold til eksamensprestasjonen setter de ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Muntlig eksamen

Du kan bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og sender uttalelsene til en klagenemnd oppnevnt av byrådet i Oslo. Kopi sendes til deg eller foreldrene dine. Dersom du får medhold i klagen annulleres karakteren. I videregående opplæring har eleven rett til å gå opp til ny eksamen.

Slik klager du

Snakk med en faglærer før du klager.

Skriv klagen i brevform. Det finnes ikke noe eget klageskjema.

Klagen må undertegnes.

Klagen skal sendes til skolen eller leveres i resepsjonen.

Du trenger ikke begrunne klagen.

 

Klage på standpunktkarakter

Frist for å klage

Du må klage innen 10 dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning.

Hvem kan klage?

Alle elever kan klage.

Foreldre/foresatte til umyndige elever kan klage.

Hva skjer når du klager?

1. Klageinstansen vurderer om gjeldende forutsetninger for karakterfastsetting er fulgt. Klagen behandles av en egen klagenemnd utnevnt av Byrådet.

2. Dersom klager får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig. Dersom klager ikke får medhold, blir karakteren stående.

Slik klager du

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du bestemmer deg for å klage må du underskrive klagen, og det må stå i klagen hva du ønsker å klage på. Klagen må være skriftlig og skal sendes til skolen eller leveres i resepsjonen på skolen.

 

Frister vår 2019

17.jun                   Hurtigklagefrist for elever Vg3 på standpunkt/lokalgitt eksamen

24.juni                 Ordinær klagefrist standpunkt

25.juni                 Hurtigklagefrist Vg3 skriftlig eksamen kl.12.00

1.juli                      Ordinær klagefrist skriftlig eksamen