Avdeling for tilrettelagt opplæring

Hverdagslivstrening

 • Målgruppen (STUSP1HTH1) er ungdom med autismespekterforstyrrelser (Aspergers syndrom).

Opplæringstilbudet som gis er både av faglig og sosial karakter, og gir den enkelte elev mulighet til å ta fag i ordinære klasser, samt få tilpasset opplæring og/eller leksehjelp på "basen".  Det er også mulighet til å jobbe med sosiale ferdigheter. 

Avdelingen tilbyr fysisk trening/kroppsøving i egne grupper på "basen", men elevene kan også få dette sammen med ordinære klasser.  Det gis også tilbud om opplæring i ADL, her knyttet spesielt til aktiviteter rundt mat og helse samt selvstendighetstrening. Avdelingen har tilbud om felles lunsj flere dager i uka, samt flere felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året.  Opplæringen foregår både i egne lokaler og i ordinære klasser. Gruppen disponerer eget kjøkken. 

Kjernetiden ved avdelingen er fra kl. 08.25–14.25, men skoledagens lengde tilpasses den enkelte elevs behov.  

Arbeidslivstrening

 • Målgruppen for STUSP1HTA1 er elever med psykiske funksjonsnedsettelser, generelle lærevansker og/eller sammensatte lærevansker. 

Opplæringen foregår i egne lokaler på skolen, hvor vi i tillegg til ordinære undervisningsrom blant annet har musikkrom, kjøkken, sanserom og snekkerverksted. Vi benytter også en gymnastikksal som er felles for alle elevene ved skolen.  Avdelingen ble totalrehabilitert i 2009 og er i dag godt tilrettelagt for elevgruppen. 

Alle elevene har tilbud om 30 timer undervisning pr. uke, skoleåret 2015/16 starter undervisningen kl. 08.30 og avsluttes kl. 14.15 samtlige dager.          

Fakta om Hverdagslivstrening

Skoleåret 2015/16 har avdelingen

 • 16 elevplasser og er bemannet med lærere og spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. 
 • Elevene har individuelle opplæringsplaner.
 • I tillegg til å ta fag på basen, kan det velges fag / deler av fag i ordinære klasser innenfor bygg og anlegg, media og kommunikasjon samt studieforberedende.
 • Elever som tar fag i ordinære klasser blir fulgt opp av lærere fra basen/avdelingen.
Drawing of a city

Fakta om Arbeidslivstrening

Skoleåret 2015/16 har avdelingen 18 elever og 4 grupper. 

 • Gruppestørrelsen varierer mellom 3 – 6 elever i hver gruppe. 
 • Det er i hovedsak en elev og en assistent i hver av gruppene.
 • Avdelingen har i år 14 tilsatte i noe forskjellige stillingsstørrelser.
 • Ansatte har lang erfaring fra undervisning / arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Alle elevene får tett oppfølging av en kontaktlærer.Drawing of a city