Avdeling for tilrettelagt opplæring

Hverdagslivstrening

 • Målgruppen (STUSP1HTH1) er ungdom med autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom).

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger bistand og noe tilrettelegging for å oppnå dette.  Elevene ved avdelingen kan få undervisning uten karakterer i grupper på 2-5 elever eller opplæring i fag med karakterer.  Begge deler vil bli gitt på "basen".  Elevene vil også kunne hospitere/delta i ordinære klasser, med eller uten hjelp fra ansatte på avdelingen, og det vil blir gitt leksehjelp og arbeidstimer på "basen".

Avdelingen gir opplæring som er både av faglig og sosial karakter, hvor det også er mulighet til å jobbe med sosiale ferdigheter.  Det gis også tilbud om opplæring i ADL, her knyttet spesielt til aktiviteter rundt mat og helse samt selvstendighetstrening. Avdelingen har tilbud om felles lunsj alle ukedagene, samt felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året. Elevene ved avdelingen deltar også på felles aktiviteter og turer sammen med resten av skolen. 

Opplæringen foregår både i egne lokaler og i ordinære klasser. Gruppen disponerer eget kjøkken. Kjernetiden ved avdelingen er fra kl. 08.40–15.30, men skoledagens lengde tilpasses den enkelte elevs behov.  

 

Arbeidslivstrening

 • Målgruppen for STUSP1HTA1 er elever med utviklingshemming av lett og moderat grad, generelle lærevansker og/eller sammensatte lærevansker med synsnedsettelse. 

Opplæringen foregår i egne lokaler på skolen, hvor vi har fem ordinære klasserom for undervisning i basisfagene, norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.  I tillegg til ordinære undervisningsrom har avdelingen musikkrom, kjøkken og snekkerverksted hvor det gis undervisning i musikkterapi/musikk eller arbeidslivstrening innenfor kantinearbeid og snekring.  Avdelingen benytter også skolens gymnastikksal og treningsrom som er felles for alle elevene ved skolen.  Tilrettelagt avdeling,

Alle elevene har tilbud om 30 timer undervisning pr. uke, skoleåret 2018/19 starter undervisningen kl. 08.30 og avsluttes kl. 14.20 samtlige dager.
     

Fakta om Hverdagslivstrening

Skoleåret 2018/19 har avdelingen

 • Avdelingen har 20 elever og er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere og barne- og ungdomsarbeider. 
 • Alle elevene har individuelle opplæringsplaner.
 • I tillegg til å ta fag på basen, kan det velges fag / deler av fag i ordinære klasser innen studieforberedende.
 • Elever som tar fag i ordinære klasser blir fulgt opp av lærere fra basen/avdelingen.
 • Avdelingen har egen rådgiver
Drawing of a city

Fakta om Arbeidslivstrening

Skoleåret 2018/19 har avdelingen 18 elever og 4 grupper. 

 • Avdelingen har 16 elevplasser og er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeider og assistenter., totalt 10 stillinger fordelt på 15 ansatte
 • Gruppestørrelsen varierer mellom 2 – 5 elever i hver gruppe. 
 • Det er i hovedsak en lærer og en assistent eller vernepleier i hver av gruppene.
 • Ansatte har lang erfaring fra undervisning / arbeid med mennesker med utviklingshemming og synshemming. 
 • Alle elevene får tett oppfølging av en kontaktlærer.
 • Avdelingen har egen rådgiverDrawing of a city