Avdeling for tilrettelagt opplæring

Hverdagslivstrening

 • Målgruppen (STUSP1HTH1) er ungdom med autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom).

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger bistand og noe tilrettelegging for å oppnå dette.  Elevene ved avdelingen kan få undervisning uten karakterer i grupper på 2-5 elever eller opplæring i fag med karakterer.  Begge deler vil bli gitt på "basen".

Avdelingen gir opplæring som er både av faglig og sosial karakter, hvor det også er mulighet til å jobbe med sosiale ferdigheter.  Det gis også tilbud om opplæring i ADL, her knyttet spesielt til aktiviteter rundt mat og helse samt selvstendighetstrening. Avdelingen har tilbud om felles lunsj alle ukedagene, samt felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året. Elevene ved avdelingen deltar også på felles aktiviteter og turer sammen med resten av skolen. 

 

Arbeidslivstrening

 • Målgruppen for STUSP1HTA1 er elever med utviklingshemming av lett og moderat grad, generelle lærevansker og/eller sammensatte lærevansker med synsnedsettelse. 

Opplæringen foregår i egne lokaler på skolen, hvor vi har fem ordinære klasserom for undervisning i basisfagene, norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.  I tillegg til ordinære undervisningsrom har avdelingen musikkrom, kjøkken og snekkerverksted hvor det gis undervisning i musikkterapi/musikk eller arbeidslivstrening innenfor kantinearbeid og snekring.  Avdelingen benytter også skolens gymnastikksal og treningsrom som er felles for alle elevene ved skolen.  

Elevene får tilbud om 22,5 timer undervisning pr. uke.

     

Fakta om Hverdagslivstrening

 

 • Avdelingen har 20 elever og er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere og barne- og ungdomsarbeider. 
 • Alle elevene har individuelle opplæringsplaner.
 • I tillegg til å ta fag på basen, kan det velges fag / deler av fag i ordinære klasser innen studieforberedende.
 • Elever som tar fag i ordinære klasser blir fulgt opp av lærere fra basen/avdelingen.
 • Avdelingen har egen rådgiver

Fakta om Arbeidslivstrening

Avdelingen har 14 elever og 4 grupper. 

 • Avdelingen har 14 elevplasser og er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, barne- og ungdomsarbeider og assistenter., totalt 9,5 stillinger fordelt på 12 ansatte
 • Gruppestørrelsen varierer mellom 2 – 5 elever i hver gruppe. 
 • Det er i hovedsak en lærer og en assistent eller vernepleier i hver av gruppene.
 • Ansatte har lang erfaring fra undervisning / arbeid med mennesker med utviklingshemming og synshemming. 
 • Alle elevene får tett oppfølging av en kontaktlærer.
 • Avdelingen har egen rådgiver