Avdeling for tilrettelagt opplæring

Hverdagslivstrening

 • Målgruppen (STUSP1HTH1) er ungdom med autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom).

Opplæringstilbudet har som mål å tilrettelegge for elever som ønsker full studiekompetanse eller kun eksamen i noen fag på videregående nivå, og som trenger bistand og noe tilrettelegging for å oppnå dette.  Elevene ved avdelingen kan få undervisning uten karakterer i grupper på 2-5 elever eller opplæring i fag med karakterer.  Begge deler vil bli gitt på "basen".

Avdelingen gir opplæring som er både av faglig og sosial karakter, hvor det også er mulighet til å jobbe med sosiale ferdigheter.  Det gis også tilbud om opplæring i ADL, her knyttet spesielt til aktiviteter rundt mat og helse samt selvstendighetstrening. Avdelingen har tilbud om felles lunsj alle ukedagene, samt felles turer og kulturelle aktiviteter gjennom året. Elevene ved avdelingen deltar også på felles aktiviteter og turer sammen med resten av skolen. 

 

Arbeidslivstrening

 Målgruppen for STUSP1HTA1 er elever med generelle lærevansker og/eller sammensatte lærevansker med synsnedsettelse, samt utviklingshemming av lett og moderat grad.

Seksjonen har som visjon – Mestring for alle – og skal gi elevene et opplæringstilbud hvor undervisning i basisfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, samt opplæring innenfor arbeidslivstrening skal bidra til dette.  Innenfor arbeidslivstrening får elevene opplæring i mat og helse / kantinearbeid, og innen snekker- / praktisk trearbeid, som skal gi et godt grunnlag for kompetanse innen dette området.  Det gis også opplæring gjennom bruk av musikkterapi. 

Seksjonen har som mål at eleven skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal bidra til å gi elevene mulighet til å mestre livet sitt på en best mulig måte ut fra egne forutsetninger. Alle elevene får en individuell opplæringsplan (IOP) hvor målene er individuelt tilpasset, med utgangspunkt i det enkelte fag.  Opplæringen gis av kvalifisert personell som samarbeider om å utvikle elevenes kompetanse, og hvor det tas hensyn til den enkeltes behov innenfor de tverrfaglige temaene innenfor fagfornyelsen. 

Elevene får tilbud om 22,5 timer undervisning pr. uke, i grupper med 1 – 4 andre elever.  Videregående opplæring gir rett til opplæring i tre år.  Dersom vi ser at det er framgang i elevens læring, kan skolen anbefaler videre opplæring i to år til. 

Fakta om Hverdagslivstrening

 

 • Avdelingen har skoleåret 20/21, 22 elever, og er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, assistent og barne- og ungdomsarbeider.
 • Alle elevene har individuelle opplæringsplaner.
 • I tillegg til å ta fag på basen, kan det velges fag / deler av fag i ordinære klasser innen studieforberedende.
 • Elever som tar fag i ordinære klasser blir fulgt opp av lærere fra basen/avdelingen.
 • Avdelingen har egen rådgiver

Fakta om Arbeidslivstrening

Avdelingen har skoleåret 20/21, 13 elever fordelt på 4 grupper.

 • Avdelingen er bemannet med lærere, spesialpedagoger, vernepleiere, helsefagarbeider og assistenter, totalt 9,5 stillinger fordelt på 12 ansatte
 • Gruppestørrelsen varierer mellom 3 – 4 elever i hver gruppe. 
 • Det er i hovedsak en lærer og en assistent eller vernepleier i hver av gruppene.
 • Ansatte har lang erfaring fra opplæring / arbeid med mennesker med utviklingshemming og synshemming. 
 • Alle elevene får tett oppfølging av en kontaktlærer og en sekundærkontakt
 • Avdelingen har egen rådgiver